Általános Szerződési Feltételek

(érvényes 2022. január 17-től)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák (a továbbiakban „ÁSZF”) a TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 23/A Fsz.1., cégjegyzékszám: 04-09-012554, adószám: 23483561-2-04, a továbbiakban „Megbízott”) hirdetésértékesítési tevékenysége körébe tartozó szerződésekkel illetve megrendelésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Felek jogait és kötelezettségeit. A TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság hirdetésértékesítési tevékenysége a Körös Hírcentrum.hu oldalon megjelenő digitális sajtótermékek, illetve a Megbízott esetileg megjelentetett kiadványainak hirdetési felületeire vonatkozik (továbbiakban együttesen: „Hirdetési Felületek”).

A Megbízott által képviselt Hirdetési Felületeken megjelenő hirdetéseinek hirdető vagy ügynökség (a továbbiakban „Megbízó”) általi megrendelése egyben a Megbízott Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a megjelenésre vonatkozó egyedi szerződést jelenti. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a Megbízott a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megbízókat. Jelen ÁSZF mindaddig érvényben van, amíg Megbízott annak változásairól partnereit írásban nem értesíti vagy az aktuális ÁSZF-et Megbízott weboldalán (http://koroshircentrum.hu) nem teszi közzé.

Általános rendelkezések

 1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a jelen szerződés alapján biztosítja a megrendelt hirdetés megjelenését (továbbiakban: „hirdetés”) egyedi megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében. Megbízott fenntartja magának a Hirdetési Felület portfoliójának változtatási jogát. Felek rögzítik, hogy Megbízó és Megbízott között jelen ÁSZF alapján megbízási jogviszony jön létre.
 2. A Hirdetési Felületeken elhelyezett hirdetés jogszabályt, szakmai szabályt, etikai és esztétikai normát (lásd jogszabályok 7. oldal) és a jelen ÁSZF-et nem sértheti, bármely jogsértés a Megbízó felelőssége, mellyel kapcsolatban a Megbízott felé helytállni köteles.
 3. A Hirdetési Felületek rendkívüli karbantartását, frissítését és az emiatti esetleges leállást Megbízott minden esetben az adott weboldal üzemeltetőjétől érkező értesítést követően a legrövidebb időn belül jelzi a Megbízónak. Megbízottat nem terheli felelősség a weboldalak olyan, karbantartás céljából történő leállásáért valamint nyomtatott kiadvány esetén az adott lapszám megjelenésének elmaradásáért, amelyről nem kapott előzetes értesítést.
 4. Megbízott köteles a Megbízó által készen hozott hirdetést az első elhelyezést megelőzően megvizsgálni mind technikai, mind tartalmi szempontból. Ha az elhelyezésnek bármilyen akadálya merül fel, arról haladéktalanul értesíti a Megbízót.
 5. Megbízott lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani az elhelyezést, ha a Megbízó nem tartja be a jelen ÁSZF alapján Megbízottal kötött szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve ha a Hirdetési Felület lekötése nem a Reklám pontos tartalmának, vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, és ha Megbízott a Reklám pontos ismeretében megállapítja, hogy az a jelen ÁSZF-be ütközik.
 6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással -az anyagi következményeket vállalva- kéri valamely hirdetés elhelyezésének felfüggesztését vagy megszüntetését, Megbízott köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megbízót. A Megbízó köteles 24 órán belül írásban nyilatkozni a kért felfüggesztés vagy megszüntetés teljesíthetőségéről. Ha a Megbízó továbbra is kéri a hirdetés elhelyezését, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján Megbízott dönthet a hirdetés elhelyezéséről.
 7. Megbízó felel a hirdetések tartalmának valódiságáért és szavatol azért, hogy a Megbízott részére, közzététel céljából átadott anyag tartalma megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek jogszabályban meghatározott jogait – ide értve a személyiségi-, szerzői-, szomszédos-, védjegy-, adatvédelmi jogokat – nem sérti. Megbízott jogosult a közzétételt megtagadni vagy felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut, hogy az anyag tartalma jogszabálysértő. A Megbízó, mint hirdető felel a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vagy bármely más hatóságnak a hirdetéssel összefüggésben. A hirdetéssel összefüggésben, esetleges meginduló során a Megbízottra rótt bírságot, eljárási díjakat, jogi költségeket illetve az őt ért kárt a Megbízó köteles maradéktalanul megtéríteni. A Megbízó a hirdetésekre vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.
 8. Az audio, illetve az audiovizuális (internetes) hirdetés/reklám esetében a Megbízó szavatolja, hogy az audio, illetve audiovizuális hirdetés reklámozás céljára megrendelt mű, vagy ha előzetesen meglévő művet (például zenét használ fel), akkor szerzői jogosultakkal történt megállapodás alapján, reklámozás céljára rendelt műnek tekintendő (melyről a közös jogkezelőt is írásban értesítették), és a Megbízóra idő- és helybeli egyedi hozzáférés szerinti nyilvánossághoz közvetítési jog átruházásra került (a felhasználási időszak alatt és területén).
 9. Megbízót teljes körű felelősség terheli, amennyiben a hirdetendő termékek külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékek körébe tartoznak. Ezen termékek esetében Megbízó köteles a jogszabály által előírt tanúsítványokat beszerezni a hirdetőtől.
 1. Megbízott szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, kifejezetten a hirdetésszervezés során felmerült közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az egyedi hirdetési szerződésben meghatározott és a Megbízó által a Megbízott részére megfizetett megbízási díj 75%-a.
 2. Megbízott kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a Ptk. értelmében a hirdetési szerződésben meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

 

II. Megrendelés

 

 1. A Megbízott a hirdetés megrendelését, illetve a megrendelések bármely nemű módosítását kizárólag írásban (levélben, vagy e-mailen) fogadja el.
 2. Az írásos megrendelésnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően tartalmaznia kell:
 • a Megbízó nevét illetve médiaügynökségtől („Médiaügynökség”) érkező megrendelés esetén a hirdető ügyfél nevét;
 • a Megbízó címét és telefonszámát;
 • a Megbízó adó- és bankszámlaszámát; 
 • a Megbízó elektronikus számla befogadására alkalmas e-mail címét;
 • a Megbízó cégjegyzésre jogosult személy nevét és aláírását; a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó személy nevét, e-mail és telefonos elérhetőségét;
 • a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást és a megrendelés pontosan meghatározott felületét és időtartamát;
 • a kreatívok leadási határidejét; valamint a megbízási díj fizetésének módját és fizetési ütemezését.
 • jelen Általános Szerződési Feltételek megértését és kifejezett elfogadását.

3. Ha a megbízott a hirdetést tartalmi és technikai szempontból megfelelőnek találja, úgy a megrendelésben igényelt Hirdetési Felületet leköti és azt a Megbízónak visszaigazolja

4. A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket indoklás nélkül elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést hosszabb időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a Megbízott a megrendelés egy részét már teljesítette.

5. Megbízónak a Reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági Reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv., az Infotv., az Fttv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeletei, állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. Megbízó, vagy a Reklám közzétevő a Reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megbízóval való előzetes egyeztetést és jóváhagyást követően saját maga is elvégezheti. Amennyiben Megbízott megítélése szerint a Reklám szövegében értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megbízóval egyeztetve kell elvégezni.

6. PR cikket a Smtv., Grtv., az Infotv., az Fttv., a Tpvt. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak Reklám jellege egyértelműen kiderüljön. Megbízott a Reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a Megbízó által vásárolt tetszőleges formátumú megjelenést „Hirdetés” felirattal vagy a Megbízó által meghatározott, ezekkel egyenértékű módon jelöli meg.

7. Politikai Reklámot Megbízott olyan, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény, valamint az egyesülési jogról szóló törvény szerint Magyarországon bejegyzett pártoktól, illetve társadalmi szervezetektől fogad el, amelyek az adott választási eljárásban jogszerűen jelöltet/listát állítottak, ezt az Országos Választási Bizottságnál az ajánlószelvények átadásával bejelentették, és a nyilvántartásba vételről igazolással rendelkeznek. Megbízott a hatályos jogszabályok szerint jelölt politikai Reklámot fogad be. A fizetett politikai Reklámok közlésének időintervalluma a törvény által kijelölt időszakban lehetséges. A Politikai Reklám nem minősül társadalmi célú Reklámnak, esetében TCR kedvezmény nem igényelhető, és átkattintás (CT) alapon sem rendelhető. A politikai Reklám kötelező formai előírása, hogy „Fizetett politikai hirdetés” felirattal kell rendelkezzen, kivéve, ha előzetes megegyezés alapján e megjelölés adott Reklámhoz kapcsolódó megjelenítését Megbízott vállalja.

8. Ha a Megbízott a megrendelést elfogadta és visszaigazolta, úgy a szerződést a Megbízó és Megbízott között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni. A Megbízott a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt és visszaigazolt Hirdetési Felületen a megrendelésben meghatározott időtartamban biztosítja a Megbízó részére a Reklám megjelenését.

9. A Reklám kreatív anyagát a Megbízó köteles a megrendelés szerint lekötött kezdőnapot megelőzően a megrendelésében meghatározott számú munkanappal a Megbízó részére eljuttatni a megrendelés visszaigazolásában meghatározott módon és technikai minőségben. Amennyiben a megrendelésben nincs megjelölve, a kreatívok leadási határideje legkésőbb 5 munkanappal a kampány indulása előtt, speciális kreatívok (minden html5 és egyéb speciális kreatív pl. szponzoráció, egyedi formátumok) esetén a leadási határideje 8 munkanappal a kampány indulása előtt. Megbízott által előírt technikai feltételekről a Megbízott e-mailben tájékoztatja a Megbízót a megrendelés visszaigazolását követő legfeljebb 2 munkanapon belül. Az e-mailen elküldött Reklámanyag csak sértetlen állapotban érkezhet meg. Megbízott nem felel a megrendelés teljesítésének késedelméért, ha a Megbízó a Reklám anyagát nem a fentiek szerinti időben vagy nem megfelelő technikai minőségben adja át.

10. A Megbízó felel minden olyan hibáért, hiányosságért vagy egyéb minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad. Amennyiben a Megbízott érdekkörén kívül eső ok miatt késedelmesen indult hirdetési megjelenés nem futtatható a Megbízó által megrendelt elhelyezéssel és formátumban az adott kampányidószak alatt, a megjelenés 728*90 és/vagy 300*250 pixel méretű banner formátumban kerülhet kifuttatásra függetlenül az eredetileg megrendelt banner méretektől, illetve a kampányidószak a késedelem időszakával meghosszabbítható a megjelenés teljesülése érdekében. Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a jelen pontban leírt módosítások ellenére sem tud a megrendelés kifutni, a Megbízott a megbízási díj teljes összegére jogosult.

11. Amennyiben a kreatív anyagokon a Megbízón kívül harmadik fél is szerepel (pl. mint Reklámozott termék vagy promóciós partner), e tényt Megbízó köteles az ajánlatkéréskor, de legkésőbb a megrendelés Megbízott részére történő megküldésekor Megbízottnak jelezni. Hasonló módon köteles Megbízó jelezni, amennyiben a kreatív anyagok nem a Megbízó saját landing oldalára, hanem co-branded oldalra vagy harmadik fél weboldalára vezetik a látogatókat. Ezen esetekben a harmadik fél elfogadásához a Megbízott jóváhagyása szükséges, melyet Megbízott igazol vissza a Megbízó részére. Amennyiben Megbízó egy esetleges harmadik fél bejelentését jelen pontnak megfelelően elmulasztja és emiatt a megrendelés nem teljesül, Megbízott a megbízási díj teljes összegére jogosult.

12. Hirdetési megrendelések egyes tételeihez kapcsolódóan alapértelmezettként megjelenési méretenként I db kreatív anyag adható le, amelyet Megbízott a megjelenés során közzétesz. Megbízó elfogadja, hogy amennyiben jelen pontban leírtaktól Felek közötti előzetes megállapodás nélkül el kíván térni – azaz a kreatív anyagok cseréje a megjelenés alatt történik- az felárat vonhat maga után, melyet Megbízott az anyagok cseréjét megelózóen jelez Megbízó felé.

13. A nyomtatott megjelenések kreatív anyagát a Megbízó köteles a megrendelésben meghatározott paraméterek szerint meghatározott határideig és minőségben Megbízott számára átadni. Megbízott nem felel a megrendelés teljesítésének elmaradásáért, ha a Megbízó a hirdetés anyagát nem a jelen ÁSZF szerinti időben, illetve a Felek által egyedileg megállapított határidőben vagy nem megfelelő technikai minőségben adja át. A Megbízó felel minden olyan hibáért, hiányosságért vagy egyéb minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad.

14. A nyomdakész formában megküldött nyomtatott hirdetéshez a Megbízott minden esetben proof-ot kér. Amennyiben a Megbízó nem küld proof-ot, a színhibából eredő reklamációt a Megbízott nem fogadja el. Mellékletek, behúzások és beragasztások esetén a megrendeléshez minden esetben mintát kell biztosítani.

15. A Megbízott az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat (pl. költségek) a Megbízóra hárítja.

16. Abban az esetben, ha a Megbízó hirdetését a Hirdetési Felületen történő elhelyezésre készen (elektronikus formában) juttatja el a Megbízotthoz, a Reklám sajtó- és színhibáiért a Megbízott nem vállal felelősséget.

17. Az olyan sajtóhibák, amelyek a Megbízott mulasztása miatt keletkeztek, de a Reklám értelmét, tartalmát, megítélését, hatását nem befolyásolják lényegesen, nem tesznek lehetővé a Megbízottal szemben semmilyen kártérítési igényt.

18. Az elektronikus megjelenések utáni elszámolás a Megbízott által alvállalkozó útján igénybe vett hirdetés-kiszolgáló rendszer adatai alapján történik, kivéve, ha Felek ettől eltérő megállapodást kötnek. Amennyiben a különböző hirdetés-kiszolgáló rendszerek között a mérési eltérés nagyobb, mint 10%, Megbízó a Megbízottal történő elszámolás alapjául a Megbízott által használt hirdetés- kiszolgáló rendszert fogadja el, kivéve, ha a mérési eltérés egyértelműen a Megbízott által használt hirdetés-kiszolgáló rendszer hibájára vagy egyéb, Megbízott érdekkörében felmerült okra vezethető vissza.

19. Társadalmi célú Reklámnak („TCR”) az egészségnevelési, tudományos, ismeretterjesztő, állampolgári, kulturális célú illetve az állampolgárok széles körének igényeit szolgáló tájékoztatás/hirdetés minősül, amely közérdekű közlemény. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy egy Reklámot TCR-nek minősítsen.

20. A hirdetési szerződésre az ajánlatban meghatározott árak és hirdetési díjkedvezmények az irányadók. A Megbízott a szerződésben csak a Megbízó által aláírt megrendelőben megjelölt, illetve érvényesíteni kívánt kedvezményeket tudja biztosítani, legfeljebb a jogosultság megállapítása esetén – a hirdetés ellenértéke összegének erejéig. A kedvezmények mértékének nem, vagy téves megjelölése a kedvezmények érvényesíthetőségének elmaradását vonhatja maga után.

21. Azon hirdetési megrendelések esetén, ahol Megbízott hirdetések programozott vásárlását végzi,

az ajánlatban és megrendelésben szereplő hirdetési díjak tartalmazzák a médiaköltségen felül a technikai díjakat (pl. DSP költség, kreatív jóváhagyási díj) és a kampánymenedzsment költségét.


III. A megrendelések módosítása és lemondása, megjelenés

 

 1. A megrendelés Megbízott általi elfogadásával létrejött szerződéstől a Megbízó az alábbiak szerint jogosult elállni: Megbízó kötelezettséget vállal a szerződésben megállapított megbízási díj teljes (net-net) összege alapján fix (időalapú) megjelenések esetén:
 • a kampány tervezett indulása előtt 4 héttel történő elállás esetén a net-net hirdetési ár 10%- ának megfelelő megbízási díj,
 • a kampány tervezett indulása előtt 3 héttel történő elállás esetén a net-net hirdetési ár 50%- ának megfelelő megbízási díj, a kampány tervezett indulása előtt 2 héttel történő elállás esetén a net-net hirdetési ár 75%- ának megfelelő megbízási díj,
 • a kampány tervezett indulása előtt 1 héttel (vagy ez után) történő elállás esetén a net-net hirdetési ár 100%-ának megfelelő megbízási díj fizetésére.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a megrendelések átütemezése vagy a saját elállása esetén a Reklám kreatív vagy tartalmi anyagának elkészítésével, illetve esetleges módosításával kapcsolatosan a Megbízott és/vagy alvállalkozója oldalán felmerült, ún. nem média típusú igazolt költségeket (pl. gyártás, produkciós vagy technikai költségek) Megbízó minden esetben köteles maradéktalanul megfizetni.

Megbízó kötelezettséget vállal a nem fix (AV vagy CT vagy egyéb mérőszám alapú) megjelenések és kampányokra vonatkozó szerződéstől bármilyen időpontban történő elállása esetén a net-net hirdetési ár 25%-ának megfelelő megbízási díj fizetésére.

Megbízó elfogadja, hogy elállásnak számít és a fenti díjak Megbízó általi megfizetési kötelezettségét vonja maga után a megrendelt hirdetési kampány eredeti időszakához képest 2 hónapnál hosszabb időszakkal történő elhalasztása vagy elmozdítása.

 

 1. Az írásos megrendeléssel létrejött szerződés csak írásban módosítható vagy szüntethető meg. Az ennek alapján érvényesítésre kerülő megbízási díj mértékének meghatározásánál a módosítás vagy az elállás napja az a nap, amikor az erről szóló e-mailt a Megbízott visszaigazolta. Megrendelés módosítása és a szerződéstől történő elállás e-mailen történik.
 2. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt megrendelés teljesítésének időbeli átütemezése esetén az átütemezéssel érintett Reklámok visszaigazolt net-net értéke 5%-ának megfelelő felár fizetendő, amennyiben I héttel hosszabbra nyúlik a hirdetési kampány.
 3. Megbízó tudomásul veszi, hogy ha a visszaigazolt megrendelésben meghatározott időpontokban a Megbízó nem vagy késedelmesen bocsátja a Megbízott rendelkezésére a megállapított anyagokat, és ezért Megbízott nem tudja késedelem nélkül elhelyezni a Megbízó által megrendelt Reklámot és ennek következtében a szerződés meghiúsul, a Megbízottat megilleti a teljes (kedvezményekkel és engedménnyel csökkentett, azaz net-net) díj. A Reklámhoz szükséges anyagok átadását követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megbízó viseli.
 4. A Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem esetén a Megbízott nem vállal garanciát a megrendelt adview („AV”) mennyiség megjelenésére, ugyanakkor a megrendelt AV mennyiség kiszámlázásra kerül az előző bekezdésnek megfelelően.
 5. Időalapú (fix) hirdetés megrendelése esetén Megbízott konkrét AV mennyiség megjelenését nem vállalja, nem garantálja, Megbízott az időalapú hirdetésekhez becsült AV mennyiséget ad meg. Amennyiben a tervezett AV-mennyiség legalább 80%-a teljesül, Megbízó a megjelenést teljesítettnek fogadja el és Megbízott jogosult a megrendelés teljes összegének Megbízó részére történő kiszámlázására. Ha az adott megjelenés nem indul el a megrendelés szerinti időpontban, Megbízott jogosult a kieső időszak mennyiségét a kampányidószak meghosszabbításával teljesíteni, amelyet Megbízó kifejezetten elfogad. Megbízott az időalapú kampányok becsült AV mennyiségének nem teljesítéséért kompenzációra vagy bármely egyéb kártérítésre nem jogosult.
 6. A CT (átkattintás) alapú hirdetés megrendelése esetén, amennyiben az egyedi szerződésben meghatározott kampány időszak első negyedében az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb, Megbízott a teljesítés hatékonyságának növelése érdekében jogosult a kreatív cseréjét kérni. Abban az esetben, ha Megrendelő nem biztosít csereanyagot, vagy a csereanyag ellenére is az átkattintási arány (CT R) 0,1%-nál kisebb marad a kampányidószak második negyedében, úgy Megbízott a Megrendelő előzetes értesítését követően jogosult azonos értékben átváltani a kampányt, illetve annak a nem teljesült részét AV (megjelenés) alapú kampányra. A Megbízó a jelen rendelkezést kifejezetten elfogadja, mely alapján Megbízott a Megbízó részére a nem teljesült CT helyett 1.000 AV megjelenést biztosíthat.
 7. A CT és AV alapú kampányok időszaki és felületi súlyozását Megbízott nem köteles vállalni, az a mindenkori felhasználói aktivitástól függően teljesül. Kivételt képez ez alól a mindenkor érvényes árlistában egyedileg meghatározott felületi és időszaki (napszaki) hirdetési mixek kiszolgálása.
 8. Megbízó kijelenti, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel a GDPR rendelkezéséinek. Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott szerződéskötéskor hatályos adatvédelmi nyilatkozatát megismerte és azt kifejezetten elfogadja
 9. Megbízott nem vállal felelősséget a Reklámokban esetlegesen, számára fel nem róható okból keletkezett hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy Reklám megjelenésének neki fel nem róható okból történő elmaradása miatt következik be (így különösen elmaradt haszon címén a Megbízott nem vonható felelősségre). Megbízott nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel: különös tekintettel az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak (pl. olyan kreatívok, amelyek bizonyos böngésző programokban nem jelennek meg). A flash technológiát tartalmazó hirdetések megjelenítésének felhasználók általi engedélyezése a Megbízott szolgáltatásán túlmutató, az Internet sajátos jellegéből fakadóan fellépő körülmény, így ezen Reklámok megjelenéséért Megbízott felelősséget nem vállal.
 10. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a Megbízó megrendelésének teljesítését bármely időpontban felfüggessze, amennyiben az adott megrendelés Megbízó médiafelületének arculatával, belső vagy egyéb szabályzataival vagy üzleti érdekeivel összeférhetetlen, és ezen összeférhetetlenség nem volt előre látható. Megbízott nem vállal garanciát a Megbízó felé a hirdetői konkurencia (több hasonló profilú termék, szolgáltatás vagy cég hirdetése egyazon oldalon) kizárásáért — kivéve, amennyiben a Megrendelés erre vonatkozó kötelezettségvállalást és ellenértéket tartalmaz. Technikai okokból együttes megjelenés ilyen esetben is előfordulhat, de ezek aránya az összes megjelenéshez képest jelentéktelen.
 11. A Megbízó szavatolja, hogy az általa megrendelt Reklám a Megbízottal a megjelenéseket megelőzően kötött kifejezett és külön megállapodás hiányában (mely teljes terjedelmű Megbízói tájékoztatást tartalmaz a tárgykörben) semmilyen formában és módon nem monitoroz felhasználói információkat, valamint a Reklámon keresztül nem gyújt személyes és/vagy profilépítésre alkalmas adatokat.
 12. Megbízott jogosult folyamatosan ellenőrizni, hogy a Reklám megfelel-e az előző pontban leírt felhasználói tartalmak monitorozásának és a személyes és/vagy profilépítésre alkalmas adatok gyűjtésének tilalmának, illetve Megbízó és Megbízott között az erre vonatkozó megállapodásnak. Felek rögzítik, hogy a Megbízott az alkalmazott technológia sajátosságaiból fakadóan nem képes minden esetben detektálni Megbízó vagy valamely alvállalkozója ilyen tevékenységét, ezért a jelen pontba foglalt ellenőrzési jogosultság semmilyen értelemben nem hordoz Megbízotti kötelezettséget, továbbá, hogy az ellenőrzés végrehajtása és esetleges eredménytelensége sem jelent felmentést Megbízónak a fenti 13. pont tartalma maradéktalan betartásának kötelezettsége alól.
 13. Amennyiben a Reklám bármilyen módon és mértékben sérti a 12. pontban szereplő tilalmakat, úgy Megbízott jogosult megtenni a szükséges intézkedéseket az arra hatáskörrel rendelkező hatóságok felé a jogosulatlan adatkezelés megakadályozása érdekében. Megbízott egyebekben is jogosult minden olyan intézkedés, bejelentés, vagy egyéb cselekmény megtételére, amelyet a tilalmazott magatartás (pl. jogosulatlan adatkezelés), illetve a sérelmes helyzet kivizsgálhatósága és megszüntethetősége érdekében szükségesnek ítél (például: visszautasítás, felfüggesztés, törlés, azonnali hatályú felmondás, elállás, és amennyiben előre kikötésre került, kötbérezés).
 14. Nyereményjáték hirdetése esetén — az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában — a nyereményhez kapcsolódó minden adójellegű vagy más költség vagy fizetési kötelezettség kizárólag Megbízót terheli, azok megfizetésére a Megbízott semmilyen kötelezettséget nem vállal. Nyereményjáték hirdetése esetén a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos valamennyi feladat, és minden ahhoz kapcsolódó költség Megbízót terheli. Megbízott nem vállal, és nem vállalhat kötelezettséget semmilyen ilyen tárgyú szolgáltatásra illetve e költségek megfizetésére.
 15. A létrejött hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik, melyben elszámolnak az egymás felé esetleges követeléseikről.

Bármelyik fél a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegót magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.

IV. Díjak, számlázás, fizetési feltételek és értesítések

 

 1. A megbízási díj összegének megállapítása listaárak alapján történik. A listaárak szerinti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A Megbízott a nála megrendelt hirdetések elhelyezési, illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból mennyiségi, időszaki és egyedi engedményeket is jogosult adni a Megbízónak, illetve amennyiben a Megbízó Médiaügynökség, akkor a Médiaügynökség ügyfelének a megrendelt mennyiség vagy elhelyezés függvényében. Jelen pont szabályozása alól kivételt képeznek a hivatalos politikai kampányidószakokban közzétett politikai hirdetések, melyek a mindenkor érvényes jogszabályok szerint külön közétett politikai árlisták alapján, mennyiségi, időszaki, és egyedi kedvezmények érvényesítése nélkül kerülhetnek közzétételre.
 2. A Megbízott fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a Megbízót a listaár- módosítás érvénybe lépése előtt legalább 15 nappal értesíti. A már megkötött hirdetési szerződéseket az esetleges árváltozások nem érintik.
 3. Megbízottnak jogában áll a Megbízóval kötött szerződésekben a jelen ÁSZF-ben és a mindenkor érvényes listaárakban meghatározott engedményektől eltérő engedményt nyújtani a Megbízónak azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megbízónak az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.
 4. Az egyedi hirdetési szerződésekben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a szerzódó felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé. A Megbízó hozzájárul, hogy a megrendelt hirdetési kampány listaáras adatait a Megbízott a Kantar Media kutatócég felé lejelentse.
 5. A megjelent hirdetésekről a Megbízott a Megbízó nevére számlát állít ki az elektronikus hirdetési kampány utolsó napjának, illetve a nyomtatott sajtókiadvány megjelenési dátumának megfelelő teljesítési dátummal, amelyet a Megbízó részére eljuttat a Megbízó mindenkori székhelyére vagy a megrendelésben megjelölt címre. A Megbízó vállalja a kiállított számla fizetési határidőre történő kiegyenlítését. Megbízott elektronikus számla kiállítására is jogosult. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megjelent hirdetéssel, illetőleg a kapcsolódó számlával kapcsolatos reklamációra a számla kiállítását követő 8 napon belül van lehetősége.
 6. A Megbízónak a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. Amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg, úgy a fizetési határidő kiállított számla ellenében a hirdetési kampány teljesítésétől számított 8 nap, amelyet átutalással teljesít a Megbízó.
 7. Megbízó tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Megbízott a késedelemmel érintett időszakban Ptk. szerint számított késedelmi kamatot és eljárási díjat számíthat fel. Amennyiben a Megbízó fizetési felszólítás ellenére, az abban rögzített póthatáridőben sem fizeti meg a megbízási díjat tartalmazó számlát, a Megbízott egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridó lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a felek között hatályban lévő szerződést. Ebben az esetben a Megbízó köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, azaz megfizetni a Megbízottnak a már megjelent hirdetések után Ptk. szerint járó díjakat késedelmi kamattal együtt.
 8. Amennyiben a Megbízó a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, Megbízott jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, illetőleg új megrendelés elfogadását megtagadni.
 9. A Megbízó csak akkor jogosult a Megbízottal szemben költségek beszámítására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Megbízott ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igényre vonatkozó döntés jogerőre emelkedett.

Vis major miatt elmaradt, vagy hibásan teljesített megjelenésért a Megbízó nem élhet követeléssel a Megbízott felé. Afelek Vis maiornak fogadnak el minden olyan elháríthatatlan, a Megbízó, illetve a Megbízott érdekkörén kívül álló eseményt, melyet a Megbízó, illetve a Megbízott sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni, ide értve a hatósági aktust is.

Egyebek

 

 1. Felek rögzítik, hogy Megbízó hozzájárul saját munkatársainak, megbízottainak, partnereinek személyes adatainak a Felek között fennálló szerződések teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezeléséhez.
 2. Az egyedi szerződéseken és megrendeléseken, megállapodásokon túlmenóen, jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Grtv., a GDPR, az Info tv., az Fttv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeleteiben, állásfoglalásaiban, irányelveiben foglaltak vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Megbízott és a Megbízó a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét jelöli ki.

Jogszabályok:

 

Ptk.: Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. törvény;

Grtv.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

GDPR: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény;

Mttv.: a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény;

Smtv.: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;

Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.