Játssz és nyerj Anna and the Barbies dedikált posztert! – játékszabályzat

 

A TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által tulajdonolt Körös Hírcentrum hírportál, „Játssz és nyerj Anna and the Barbies dedikált posztert!” elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya.

hirdetés
 1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által ” Játssz és nyerj Anna and the Barbies dedikált posztert!” néven meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).
 2. A Nyereményjáték 2020. február 7. 16.00 és február 14. 16.00 (a „Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre a Körös Hírcentrum hírportál Facebook oldalán. A Nyereményjáték során a Szervező egy kérdést tartalmazó bejegyzést tesz közzé a Körös Hírcentrum Facebook oldalon 2019. február 7-én. A Játékosnak a bejegyzés értelmében a bejegyzés alatti komment szekcióban kell válaszolnia a bejegyzésben feltett kérdésre. Az a Játékos, aki a Körös Hírcentrum hírportál Facebook oldalán közzétett kérdésre a komment szekcióban választ ad, részt vehet a sorsoláson. A Játékos a komment elküldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.

A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait az 13. pontban leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett beleegyezés a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával következik be. A Szabályzat a Játék lebonyolítását szolgáló Körös Hírcentrum híroldal Facebook oldalon publikált bejegyzésben közölt linken keresztül érhető el. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről; a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött komment (kérdésre adott válasz) elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. Minden Játékos csak egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban, tehát csak egy alkalommal küldhet kommentet, az ismételt komment (azaz válaszadás) nem vehető figyelembe. A bejegyzés elküldését követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje. A komment törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

 1. A Nyereményjáték nyereményét a TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által tulajdonolt Körös Hírcentrum hírportál ajánlotta fel, amely az alábbi: 1 darab, Pásztor Anna által dedikált 2×1 méretű poszter.
 2. A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, aki 16. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Szervező munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.
 3. A Szervező a nyereményt a kommentben választ elküldő Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.
 4. A Szervező a nyertessel az eredményt a Körös Hírcentrum híroldal Facebook oldal bejegyzés alatti komment szekciójában közli a Játékosokkal, majd a Szervező privát üzenet formájában felkeresi a nyertes Játékost a nyeremény átvételi módjának tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét át kívánja venni, akkor a Szervező általi felhívás elküldésétől számított 3 (három) naptári napon belül kötelesek a Szervezőnek a Facebook-on keresztül privát válasz üzenetben visszaigazolniuk a nyeremény átvételi szándékukat és közölni a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adataikat.
 5. A nyereményt a TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által tulajdonlott Körös Hírcentrum hírportál biztosítja a nyertesnek. A Nyertest adófizetési kötelezettség nem terheli.
 6. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a hatályos magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 7. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a Szervező Facebook oldalán.
 8. A Nyereményjátékban való részvétel vásárláshoz nem kötött.
 9. A Szervezőt és ügynökeit, kapcsolt vállalkozásait, társvállalatait és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a Játékos kommentjének elvesztéséért, amennyiben az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben az internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Játékos kommentje a határidő lejártát követően érkezik meg.
 10. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Nyereményjátékban feltöltött képet, leírást vagy bármely egyéb Játékos által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által tulajdonlott Körös Hírcentrum hírportál üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által tulajdonlott Körös Hírcentrum hírportál megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen képet vagy az azt feltöltő Játékost vagy a hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a Nyereményjátékból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt vagy Játékost terheli.
 11. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a TELEKOM BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a Nyereményjátékban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik). A személyes adatok a Nyereményjáték lezárását követő 1 héten belül törlésre kerülnek.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatok harmadik országba továbbítására nem kerül sor.

Adatbiztonság:

A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Játékos kérheti a Szervezőtől:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint.

– az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén – az adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

 • személyes adat kezelése jogellenes;
 • a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
 • a hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri. A Szervező a Játékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Játékosok: kapcsolat@koroshircentrum.hu,
5600 Békéscsaba, Berényi út 11.

Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén, a Játékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:

A Játékos panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)

A Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Szervező jogosult bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Nyereményjátékot nem a Facebook szervezi, azt semmilyen módon nem szponzorálja vagy támogatja.

2020. február 7.